مهم ترین "دوسوم" زندگی شما چیست؟ تصمیم گرفته ایم زین پس اصلی ترین "دوسوم" برای ما آب باشد، منشا زیستن، که رو به زوال است.

مسئولیت پذیری تنها راه نجات ما برروی زمین است، در جزیره ای محصور گشته ایم که کاینات آن را احاطه کرده و برروی آن همه چیز زوال خواهد پذیرفت. آب تنها تفاوت ما با میلیارد ها سیاره ی دیگری است که بی جان در اطراف ما پراکنده شده اند .
سال ها آن را نوشیدیم و آلوده اش کردیم. امروز با بحران زوالش روبرو هستیم، تمام شدن آب و پایان ما.
تنها راه نجات در دستان ماست. درست همین جا. تنها هدف "دو سوم" نجات زمین است، نجات آنجا که تنها خانه ی ما و فرزندانمان خواهد بود.

ماهیت "دوسوم" با دستان ما رقم خواهد خورد، مسئولیت پذیری یا بی تفاوتی ما آن چیزی است که "دوسوم" را پدید می آورد . "دوسوم" متشکل از زنان، مردان و کودکانی خواهد بود که مومنانه به دانستن و آموختن آنچه نیاز است تا منابع آبّی سیاره ی زیبای ما حفظ شود، خواهند پرداخت. سازمانهای مردم نهاد، دولت ها و از همه مهم تر ما و شما ماهیت "دوسوم" را شکل خواهند داد.

A drop of water is worth more than
a sack of gold to a thirsty man.